CO NABÍZÍM

      *         Stavební dozor pro stavby a jejich změny pro stavebníky, kteří provádějící svépomocí - jedná se o splnění požadavku stavebního zákona.
Svépomocí může stavebník provádět :
        • Stavby nevyžadující stav. povolení ani ohlášení (§ 103 odst. 1 SZ )
        • Stavby vyžadující ohlášení (§ 104 odst. 2 SZ )

*         Zpracování investičního záměru stavebníka - specifikace představ stavebníka a jeho požadavků na stavbu projekt a výběr projektanta. Jedná se zejména o specifikace požadavků stavebníka a následný výběr zpracovatele projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí. Možné je i poradenství při koupi pozemku k vlastní výstavbě

*        
Spolupráce při projektu k územnímu rozhodnutí - výběrové řízení, sestavení smlouvy o dílo, navržení projektanta (jak již bylo řečeno, doporučím, ale veškerá rozhodnutí činí sám stavebník), spolupráce s projektantem a jeho kontrola

*        
Spolupráce při projektu pro ohlášení stavby a při projektu k žádosti o stavební povolení - specifikace požadavků podle územního rozhodnutí a změn požadovaných stavebníkem, výběrové řízení (v případě jiného zpracovatele projektové dokumentace) opět včetně sestavení smlouvy o dílo, spolupráce s projektantem a jeho kontrola

*        
Výběr zhotovitele (dodavatele) stavby - Sestavení výkazu výměr a směrného rozpočtu (pokud nebude součástí projektu), výběrové řízení, vyhodnocení nabídek a doporučení zhotovitele, vypracování smlouvy o dílo, návrh řešení projektu k realizaci (prováděcí projekt)

*        
Technický dozor investora – kontrola a dořešení prováděcího projektu, operativní řešení technických problémů, finanční kontrola dle rozsahu provedených prací, odsouhlasení záloh (doporučení k proplacení ), kontrola jakosti a dohled nad dílčími termíny výstavby, vedení kontrolních dnů, kompletní poradenství v průběhu výstavby včetně zapracování změn podle požadavku stavebníka (smlouva na vícepráce, finanční řešení), fotodokumentace (digital i foto), zajištění přejímky stavby včetně finančního vypořádání

*        
Zajištění kolaudace stavby - shromáždění dokladů a zkoušek potřebných ke kolaudaci, návrh na kolaudaci, doplnění dokladů či zkoušek podle požadavků stavebního úřadu, odstranění kolaudačních vad a nedodělků (pokud se vyskytnou)

*        
Reklamační řízení - reklamace vady a kontrola odstranění během záruční doby

*        
Řešení případných sporů (v případě potřeby i z jiných staveb) ve všech fázích výstavby - příprava podkladů, zdokumentování stavu a zajištění dokumentace, zajištění vypracování znaleckého posudku (soudní znalec je spolupracovníkem), doporučení právního zástupce

*        
Odborné posudky jiných staveb - jedná se zejména o posouzení projektové dokumentace, nabídek či rozpočtů

*        
Podrobnější vysvětlení pracovní náplně najdete v části co dělá stavební dozor, orientovat se v celém výstavbovém procesu Vám pomůže část postup výstavby.