ČÍM SE ZABÝVÁM

      Vykonávám činnost nazývanou výkon stavebního dozoru, přičemž se specializuji na pozemní stavby, např. novostavby administrativních, bytových a rodinných domů a jejich rekonstrukce, půdní vestavby a nástavby.

     Zajišťuji podle požadavků stavebníka dílčí práce či kompletní servis (sestavení požadavků na projekt, výběr projektanta, sestavní smlouvy o dílo se zpracovatelem projektové dokumentace, koordinace projekčních prací a jejich přejímka, vyhotovení stavebního rozpočtu, zastupování stavebníka u územního či stavebního řízení, zadávací podklady pro výběr zhotovitele, výběr zhotovitele, sestavení smlouvy o dílo se zhotovitelem, výkon stavebního dozoru po technické i finanční stránce a zastupování stavebníka u kolaudačního řízení). Podle specifikací objednatele mohu zpracovávat samostatná odborná posouzení (např. projektové dokumentace) i zajistit vypracování posudku soudně znaleckého. Kromě výše zmíněných prací mám oprávnění k provádění projekčních prací i k vedení a provádění staveb. Podrobnější informace v odkazu
co nabízím.

Výhody fyzické osoby oproti inženýrským firmám:

§         při své činnosti jsem neustále ve styku s nejmodernějšími technologiemi a mohu sledovat nové vývojové trendy. V okruhu spolupracovníků jsou odborníci všech stavebních oborů, včetně soudních znalců

§         nejsem finančně závislý ani na dodavatelích stavebních materiálů či systémů ani na žádných stavebních firmách (zde je nutné upozornit na méně známou skutečnost, že dodavatelské firmy i projektanti mohou být "motivováni" zejména při výběru stavebních materiálů)

§         z praxe mám o jednotlivých výrobcích či konstrukčních systémech k dispozici objektivní informace, nikoliv pouze slova chvály, jež nás zahlcují v reklamních materiálech

§         mohu se věnovat i menším zakázkám, které by pro inženýrskou podnikající firmu nebyly rentabilní a které by tedy tato firma buď nevěnovala potřebnou péči, nebo by požadovala platby pro stavebníka neúnosné. Při větší zakázce není problém rozšířit kolektiv spolupracovníků

§         při všech úkonech majících vliv na cenu rozhoduje pouze stavebník (nikterak nedisponuji jeho penězi), přičemž pochopitelně připravuji veškeré podklady